Huisregels

Handig om te weten! In Breepark moet iedereen kunnen doen wat hij of zij leuk vindt. Op een veilige manier. Of je nu een bezoek brengt aan de bioscoop, een hamburger eet bij McDonald’s of naar een concert gaat in de evenementenhal. Onze huisregels en algemene voorwaarden maken dit mogelijk.

English

 

Een paar regels

Tijdens je bezoek aan Breepark ben je verplicht om je aan de onderstaande regels te houden. Dit heeft als doel om Breepark gezellig, leefbaar en veilig te houden voor iedereen die er gebruik van maakt. Het staat Breepark vrij om deze huisregels tussentijds aan te passen. De meest recente versie vind je altijd hier terug.

1.1 Onderstaande huis- en gedragsregels zijn opgesteld door Breepark Complex B.V. Ze zijn van toepassing op iedereen die zich in het openbaar toegankelijke deel van Breepark bevindt, inclusief de daartoe behorende parkeerplaatsen, het natuurgebied, de evenementenhal en de diverse ruimtes in het multifunctionele gebouw in Breepark, hierna te noemen ‘Breepark Indoor’. De huisregels gelden daarmee in beginsel niet voor de ruimten die gehuurd worden door derden: Happy Italy, Restaurant Vandaag en Vier Hoog Breda.

1.2 Bezoekers dienen altijd de aanwijzingen op te volgen van de medewerkers van Breepark Complex B.V. dan wel van de door de directie van Breepark Complex B.V. aangewezen bevoegde personen. Onderstaande regels geven aan wat de grenzen overschrijdt. Er kunnen situaties voorkomen waarin dit regelement niet voorziet. Medewerkers van Breepark Complex B.V of de door Breepark aangewezen personen beslissen over mogelijke en/of noodzakelijke maatregelen.

1.3 Breepark Complex B.V. behoudt zich te allen tijde het recht om deze huisregels te wijzigen. De gewijzigde regels worden onmiddellijk na wijziging van kracht.

2.1 Wanneer een bezoeker Breepark betreedt dient hij of zij zich te kunnen legitimeren middels een geldig legitimatiebewijs: paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs.

2.2 Breepark is vrij toegankelijk. In het geval van besloten evenementen is toegang echter alleen mogelijk op vertoon van een geldig toegangsbewijs. Indien je niet in het bezit bent van een geldig toegangsbewijs kunnen medewerkers van Breepark Complex B.V. of door Breepark aangewezen bevoegde personen je de toegang weigeren.

2.3 Het is niet toegestaan om delen van Breepark Indoor te betreden waartoe je niet bevoegd bent, tenzij je hier toestemming voor hebt gekregen van medewerkers van Breepark Complex B.V. of de door Breepark aangewezen personen.

2.4 Medewerkers van Breepark Complex B.V. of door Breepark aangewezen personen, kunnen besluiten (preventief) te fouilleren en/of visiteren. Zij zijn bevoegd om door middel van visitatie alles wat je bij je draagt te controleren. Indien dat nodig wordt geacht, kan ertoe worden overgegaan om door privaatrechtelijke oppervlakkige betasting van kleding, zakken en eventueel schoenen te beoordelen of er sprake is van gevaarlijke of verboden goederen en/of voorwerpen. Medewerkers van Breepark Complex B.V. of door Breepark aangewezen personen dienen te allen tijde melding te maken van het feit dat hij of zij overgaat tot visitatie. Indien men gevaarlijke of verboden voorwerpen en/of goederen vindt, dan behoudt Breepark Complex B.V. zich het recht om deze in beslag te nemen.

2.5 Bezoekers mogen verzoeken om visitatie – indien oppervlakkige betasting van kleding nodig is – door een medewerker van hetzelfde geslacht uit te laten voeren. Indien een bezoeker weigert hieraan medewerking te verlenen, kan Breepark Complex B.V. of door Breepark aangewezen personen besluiten om de toegang te ontzeggen.

2.6 Bij nachtevenementen hebben bezoekers onder de 18 jaar geen toegang.

2.7 Breepark Complex B.V. hanteert een minimum adviesleeftijd van 16 jaar voor het zelfstandig bezoeken van evenementen.

2.8 De wettelijke leeftijd voor alcohol is 18+. In geval van twijfel mogen medewerkers van Breepark of door Breepark aangewezen personen vragen naar legitimatie.

 

3.1 Medewerkers van Breepark Complex B.V. of door Breepark aangewezen personen, kunnen bezoekers de toegang tot Breepark, Breepark Indoor en/of benoemde ruimten ontzeggen (of indien nodig aan de politie overdragen), die:

 • In het bezit zijn van soft- en/of harddrugs of andere verdovende middelen;
 • In het bezit zijn van vuur- of steekwapens, of andersoortige artikelen die als wapen gebruikt of aangeduid kunnen worden;
 • In kennelijke staat van dronkenschap verkeren;
 • In het verleden problemen hebben veroorzaakt, waardoor de toegang blijvend ontzegd is;
 • In welke vorm dan ook andere personen en/of de omgeving overlast veroorzaken;
 • Zich niet aan de huis- en gedragsregels houden.

3.2 In Breepark wordt agressie, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en ander hinderlijk- of aanstootgevend gedrag – op welk niveau dan ook – niet geaccepteerd. Wanneer een bezoeker ongewenst gedrag vertoont, kan hij of zij van Breepark verwijderd worden. Bij ernstige vormen zal de politie ingeschakeld worden.

3.3 Strafbare feiten worden direct gemeld bij de politie, die daarbij tot aanhouding kan overgaan.

3.4 Een bezoeker die een strafbaar feit begaat is een direct opeisbare boete van 250 euro verschuldigd. Tevens behoudt Breepark Complex B.V. zich het recht voor op een schadevergoeding wanneer daar de aanleiding toe bestaat. Daarnaast kan deze bezoeker een toegangsverbod voor (on)bepaalde duur worden opgelegd.

3.5 Tijdens het evenement zijn bezoekers verplicht aanwijzingen op te volgen van organisatie, beveiliging, medisch team en andere partijen betrokken bij het evenement. Zo niet, kan verwijdering van Breepark het gevolg zijn.

3.6 Het blokkeren van (nood)uitgangen, trappen, brandblusmiddelen en andere middelen welke de openbare orde beschermen is niet toegestaan.

 

4.1 Het is alleen toegestaan om je auto te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken tenzij anders geïnstrueerd door verkeersleiding en/of verkeersaanwijzingen. Indien je je niet aan deze regel houdt, wordt je auto weggesleept. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de autogebruiker.

4.2 Parkeren van je auto in Breepark is op eigen risico. Breepark Complex B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan voertuigen en/of autodiefstal in welke vorm dan ook.

4.3 Het is niet toegestaan om te overnachten op Breepark of om vrachtvervoer te stallen.

5.1 Het is niet toegestaan om de volgende zaken en goederen Breepark mee in te nemen:

 • Steek- en vuurwapens en andere voorwerpen die als wapen kunnen dienen;
 • Soft- en harddrugs;
 • Giftige materialen;
 • Brandbare materialen;
 • Explosieven;
 • Overige zaken en middelen welke een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, veiligheid en openbare orde.

5.2 Het is niet toegestaan om de volgende zaken en goederen mee naar binnen te nemen in Breepark Indoor:

– Eigen eet- en drinkwaren (inclusief alcoholische dranken);
– Skeelers, steps, fietsen, skates en skateboards.

5.3 Breepark Complex B.V. is niet aansprakelijk voor goederen en/of voorwerpen welke in beslag zijn genomen.

 1. 1 Breepark is in beginsel toegankelijk voor dieren, maar de eigenaar van het betreffende dier dient zich ervan bewust te zijn dat er sprake is van een semiopenbaar terrein, wat tenminste inhoudt dat dieren aangelijnd dienen te zijn en dat mogelijke uitwerpselen van de dieren door de eigenaar direct opgeruimd moeten worden.

7.1 Zonder schriftelijke toestemming van de directie is het niet toegestaan om goederen en diensten te koop aan te bieden in Breepark. Dit geldt bijvoorbeeld voor toegangsbewijzen, drank- of etenswaren en merchandising.

7.2 Zonder schriftelijke toestemming van de directie is het niet toegestaan om folders, flyers en andere reclame-uitingen te verspreiden in Breepark.

7.3 Afval moet gedeponeerd worden in de afvalbakken.

7.4 Je mag niet hinderlijk samenscholen in Breepark. Toegang kan worden geweigerd wanneer dit het geval is.

8.1 Het maken van professionele foto-, video-, en/of geluidopnamen is alleen toegestaan indien Breepark Complex B.V. en/of -indien van toepassing- de organisator van het evenement hier schriftelijke toestemming voor gegeven heeft. Tevens heeft Breepark het recht om deze opnamen te gebruiken zonder toestemming of vergoeding verschuldigd te zijn.

8.2 Het gebruik van een selfie stick tijdens evenementen is verboden.

8.3 Breepark Complex B.V. en organisatoren van evenementen zijn gerechtigd om bezoekers te registreren op beeld- en/of geluidopnamen. Zowel Breepark Complex B.V. als de organisator van het evenement heeft het recht om deze opnamen zonder toestemming of vergoeding te gebruiken.

8.4 In Breepark en Breepark indoor bevinden zich beveiligingscamera’s. Iedereen die Breepark bezoekt stemt toe in het maken van opnames. Na onregelmatigheden of ongevallen kunnen opnamen worden getoond aan derden.

9.1 Het is verboden drugs te bezitten, te verhandelen en te gebruiken, zowel soft- als harddrugs. Wanneer er wordt geconstateerd dat je drugs bezit, verhandelt of gebuikt wordt de politie gewaarschuwd en word je verwijderd uit Breepark.

9.2 Het is niet toegestaan om te roken in Breepark Indoor.

9.3 Het is voor bezoekers onder de 18 jaar niet toegestaan alcohol te kopen en/of te drinken in Breepark.

9.4 Het is voor bezoekers niet toegestaan om aan andere bezoekers onder de 18 jaar alcohol aan te bieden, te verkopen en/of te overhandigen.

9.5 Bezoekers zijn verplicht om zich te legitimeren wanneer een medewerker van Breepark Complex B.V. of daartoe gemachtigde persoon daarom vraagt.

 

10.1 Bezoekers in Breepark dienen zich op de hoogte te stellen van nooduitgangen en vluchtwegen.

10.2 Breepark Complex B.V. is gemachtigd om een evacuatie te verrichten wanneer dit noodzakelijk is.

10.3 Breepark Complex B.V. houdt bij de verwerking van persoonsgegevens rekening met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

11.1 Het bezoeken van Breepark geschiedt geheel op eigen risico. Breepark Complex B.V. is niet aansprakelijk voor schade op welke manier dan ook ontstaan.

11.2 Breepark Complex B.V. is niet verantwoordelijk voor het annuleren van een evenement door een externe organisator. Tevens kan Breepark Complex B.V. niet aansprakelijk worden gesteld wanneer een evenement door overmacht, zoals noodweer, geen doorgang kan vinden.

 11.3 Breepark Complex B.V. en organisatoren van evenementen in Breepark kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk of geestelijk letsel, waaronder gehoorbeschadiging, als gevolg van een bezoek aan Breepark. Alle partijen zullen zich wel inspannen om dit type schade zo goed als mogelijk te voorkomen.

12.1 Ga respectvol om met de omgeving van Breepark: de natuur, de bewoners en de aanwezige bedrijven op het naastgelegen bedrijventerrein.

13.1 Als je een voorwerp vindt dat aan een ander toebehoort, lever dit dan in bij het personeel van Breepark Complex B.V. Breepark Complex B.V. werkt samen met ILost om gevonden voorwerpen te waarborgen en terug te krijgen bij de eigenaar. Wie een gevonden voorwerp ophaalt, moet bewijzen dat hij/zij de eigenaar is.

13.2 Breepark Complex B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verloren eigendommen.

Good to know

We really want you to feel at home here, so just like at home, there are a few rules in place on how to behave.

A Few Rules

All visitors to Breepark are required to follow the below rules. This way, Breepark will be a fun, comfortable, and safe place for everyone

1.1 These house rules and code of conduct (hereinafter: the ‘house rules’) were drawn up by Breepark Complex B.V. The house rules apply to everyone entering the publicly-accessible areas of the Breepark premises, which include but are not limited to the parking lots, the natural reserve, the event hall, and the multifunctional building with all its rooms and spaces (hereinafter: ‘Breepark Indoor’). The house rules therefore do not automatically apply to premises that are leased by third parties, i.e., Happy Italy, Restaurant Vandaag, and the Vier Hoog Breda entertainment centre.

1.2 Visitors are at all times required to follow the instructions provided by Breepark Complex B.V. employees and/or any other persons authorised by the Breepark Complex B.V. management. The below rules describe transgressive behaviour and situations, and there may be circumstances that are not covered by these regulations. The power to take final decisions on possible and/or necessary steps falls to Breepark Complex B.V. employees and/or other persons authorised by Breepark.

1.3 Breepark Complex B.V. reserves the right to change or amend these house rules at its own discretion. The changed or amended house rules will come into effect immediately.

2.1 All visitors to Breepark must be able to produce valid identification papers: passport, driver’s licence, or ID card.

2.2 In general, Breepark is open to all. In case of certain events, however, visitors may be required to hold a valid admission ticket. Any person not in possession of such a valid admission ticket can be denied access to the premises by Breepark Complex B.V. employees and/or other persons authorised by Breepark.

2.3 Visitors shall refrain from gaining access to private/non-public areas of Breepark Indoor without express permission from Breepark Complex B.V. employees or other persons authorised by Breepark.

 

2.4 Breepark Complex B.V. employees and/or other persons authorised by Breepark are free to decide to search or check visitors. They are authorised to check all items visitors carry with them. If deemed necessary, employees/authorised persons can decide to superficially physically inspect (“frisk”) clothes, pockets, and shoes to ascertain whether visitors are carrying dangerous or illegal substances and/or items. Breepark Complex B.V. employees and/or other persons authorised by Breepark will always inform the visitor in question of the search that is about to be performed. Breepark Complex B.V. reserves the right to confiscate any dangerous or illegal substances and/or items.

2.5 If frisking is deemed necessary, visitors can always request that this procedure be performed by a member of the same sex. Visitors who refuse to cooperate in a search can be denied access to the Breepark premises.

 

2.6 Visitors younger than 18 years are not allowed access to events held at night.

 

2.7 Breepark Complex B.V. recommends that visitors younger than 16 years do not visit events unaccompanied.

 

2.8 The legal drinking age in the Netherlands is 18. In case any doubt, Breepark Complex B.V. employees and/or other persons authorised by Breepark can ask a visitor for ID.

3.1 Breepark Complex B.V. employees and/or other persons authorised by Breepark can deny access to visitors or, if necessary, hand visitors over to the proper authorities if these visitors:

 • Carry soft drugs and/or hard drugs or other controlled substances;
 • Carry firearms, knives, or other items that can be considered or used as a weapon;
 • Are clearly inebriated;
 • Have caused problems at the Breepark premises in the past which led to the visitor being permanently denied access;
 • Cause a nuisance or disturbance to other people and/or the surroundings in any way;
 • Do not follow these house rules.

 

3.2 Breepark does not tolerate aggression, (sexual) intimidation, discrimination, bullying, harassment, or offensive behaviour of any kind or degree. Visitors that are unable to conduct themselves properly can be removed from Breepark. In case of serious transgressions, we will call the police.

 

3.3 Crimes and other punishable offences are immediately reported to the police, who can decide to arrest the visitor in question.

 

3.4 Any visitor committing a punishable office will forfeit an immediately payable fine of € 250.00. Breepark Complex B.V. furthermore reserves the right to claim compensation payments for any damages. The visitor can also be refused access to Breepark for a (in)definite period of time.

 

3.5 During the event, visitors will follow instructions from the organisation, security, medical team, and other parties involved in the event. Failure to do so can lead to the visitor being removed from Breepark.

 

3.6 Visitors shall not block (emergency) exists, staircases, fire-fighting tools, or other resources for the protection of the peace.

 

4.1 Unless instructed otherwise by traffic management and/or traffic signs, vehicles may only be parked in the designated parking spaces. Failure to observe this rule can lead to the vehicle being towed, with all associated costs falling to the owner of the vehicle.

 

4.2 Parking vehicles is at the owner’s own risk. Breepark Complex B.V. cannot be held liable for any kind damage to or the theft of vehicles.

5.1 Bringing the following substances and/or items onto Breepark is strictly prohibited:

– Firearms, knives, or other items that can be considered or used as a weapon;

– Soft drugs and hard drugs;

– Toxic or poisonous substances;

– Flammable materials;

– Explosives;

– Other substances or items that could potentially pose a hazard to health, safety, and public order.

 

5.2 Visitors are not permitted to take the following items and substances into Breepark Indoor:

– Food and beverages (including alcoholic beverages);

– Scooters, bikes, roller skates, and skateboards.

 

5.3 Breepark Complex B.V. cannot be held liable for substances or items that have been confiscated.

6.1 Breepark wants to be a place for pets as well, but owners must be aware that Breepark is a semi-public space. This means that all animals must be on a leash and all animal faeces must be removed by the owner at once.

7.1 Visitors are not permitted to sell goods or services in Breepark without prior written permission from the Breepark management. This for example pertains to, but is not limited to, admission tickets, food and beverages, and merchandise.

 

7.2 Visitors are not permitted to hand out flyers, leaflets, or other advertising in Breepark without prior written permission from the Breepark management.

 

7.3 All rubbish must be disposed of in the appropriate bins and containers.

 

7.4 Inconvenient or unpleasant gatherings are prohibited. Failure to observe this rule can lead to denial of access to Breepark.

 

7.5 Staying in Breepark overnight or parking transport vehicles overnight is not permitted.

8.1 Without prior written permission from Breepark Complex B.V. and/or the event organiser (if applicable), visitors are not permitted to make professional photographs, video recordings and/or sound recordings. Breepark will furthermore be entitled to use such recordings without asking permission or owing any compensation.

8.2 Using a selfie stick during events is not permitted.

8.3 Breepark Complex B.V. and event organisers are entitled to make image and/or sound recordings of visitors. Both Breepark Complex B.V. and the event organisers will be allowed to use such recordings without asking permission or owing any compensation.

 

8.4 There are security cameras in Breepark and Breepark Indoor. Visiting Breepark includes implied consent to such recordings. In case of incidents or accidents, such recordings can be disclosed to third parties.

9.1 Carrying, dealing, and/or using controlled substances is not allowed, whether these are soft or hard drugs. Visitors found carrying, dealing, and/or using such substances will be removed from Breepark and handed over to the police.

 

9.2 Smoking is not allowed in Breepark Indoor.

 

9.3 Visitors younger than 18 years are not permitted to buy or consume alcoholic beverages at Breepark.

 

9.4 Visitors are not allowed to offer, sell, and/or give alcoholic beverages to visitors younger than 18 years.

 

9.5 Visitors shall provide identification upon request from a Breepark Complex B.V. employee and/or other person authorised by Breepark.

10.1 Visitors shall familiarise themselves with the emergency exits and escape routes.

 

10.2 Breepark Complex B.V. is legally authorised to order an evacuation of the premises if this is deemed necessary.

 

10.3 When processing personal information, Breepark Complex B.V. always observes the stipulations of the Dutch Personal Data Protection Act.

11.1 People visit Breepark at their own risk. Breepark Complex B.V. cannot be held liable for any kind or degree of damage or injury.

 

11.2 Breepark Complex B.V. cannot be held liable if an external organiser decides to cancel an event, nor can Breepark Complex B.V. be held liable if force majeure – such as severe weather conditions – means that an event has to be cancelled.

 

11.3 Breepark Complex B.V. and parties organising events in Breepark cannot be held liable for any physical or mental injuries incurred because of a visit to Breepark, including hearing damage. However, all parties do commit to preventing such damage as much as possible.

12.1 We ask that all visitors treat the Breepark surroundings with respect: please mind nature and the environment, the neighbours, and the companies operating at the nearby business park.

13.1 Visitors who find something that doesn’t belong to them will hand the item over to a Breepark Complex B.V. employee. Breepark Complex B.V. collaborates with the iLost online platform to safeguard lost property and find the rightful owners. If you come pick up your lost property, you must be able to prove that you are the rightful owner.

13.2 Breepark Complex B.V. cannot be held liable for lost property.

Heb je nog vragen over de huisregels? Neem even contact met ons op.

If you have any questions about our house rules, please don’t hesitate to contact us.

Contact