Huisregels

Handig om te weten! In Breepark moet iedereen kunnen doen wat hij of zij leuk vindt. Op een veilige manier. Of je nu een bezoek brengt aan de bioscoop, een hamburger eet bij McDonald’s of naar een concert gaat in de evenementenhal. Onze huisregels en algemene voorwaarden maken dit mogelijk.

 

Een paar regels

Tijdens je bezoek aan Breepark ben je verplicht om je aan de onderstaande regels te houden. Dit heeft als doel om Breepark gezellig, leefbaar en veilig te houden voor iedereen die er gebruik van maakt. Het staat Breepark vrij om deze huisregels tussentijds aan te passen. De meest recente versie vind je altijd hier terug.

1.1 Deze huisregels zijn van toepassing op iedereen die zich op het terrein van Breepark bevindt, waartoe ook behorend de openbare ruimtes zoals parkeerplaatsen, de evenementenhal en de diverse ruimtes in het multifunctionele gebouw.

1.2 Deze huisregels gelden echter in beginsel niet voor de ruimten die gehuurd worden door derden, waaronder Happy Italy, Restaurant Vandaag en Vier Hoog Breda. De door hen zelf gehanteerde huisregels zijn van toepassing.

1.3 Bezoekers dienen te allen tijde de aanwijzingen op te volgen van de medewerkers van Breepark dan wel van de door de directie van Breepark aangewezen bevoegde personen. In situaties waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de directie of de door de directie van Breepark aangewezen personen.

2.1 Wanneer een bezoeker Breepark betreedt – hetzij het buitenterrein, hetzij één van de in artikel 1.1. genoemde ruimten – dient hij of zij zich op verzoek te kunnen legitimeren middels een volgens de wet geldig legitimatiebewijs.

2.2 Indien sprake is van een besloten evenement is toegang slechts mogelijk op vertoon van een geldig toegangsbewijs. Indien dit niet kan worden overlegd, kunnen medewerkers van Breepark, of door Breepark aangewezen bevoegde personen de toegang weigeren. Het is in dergelijke gevallen niet toegestaan (onderdelen van) de hal of zalen welke geen deel uitmaken van de georganiseerde activiteit dan wel delen welke niet toegankelijk zijn voor bezoekers, te betreden.

2.3 Door Breepark aangewezen bevoegde personen, kunnen besluiten (preventief) te fouilleren/visiteren. Zij zijn bevoegd om door middel van visitatie jassen, tassen, koffers en alles wat men bij zich draagt te controleren.

2.4 Indien dat nodig wordt geacht, kan overgegaan worden tot privaatrechtelijke oppervlakkige betasting van kleding, zakken en eventueel schoenen, om te beoordelen of er sprake is van bezit van gevaarlijke of ongeoorloofde goederen. Door Breepark aangewezen bevoegde personen dienen te allen tijde melding te maken van het feit dat overgegaan wordt tot visitatie.

2.5 Bezoekers mogen verzoeken en hebben het recht om visitatie – indien oppervlakkige betasting van kleding nodig is – door een medewerker van hetzelfde geslacht uit te laten voeren.

2.6 Indien een bezoeker weigert medewerking te verlenen aan hetgeen is neergelegd in lid 1 – 5 van dit artikel kunnen door Breepark aangewezen bevoegde personen besluiten om de toegang aan deze bezoeker te ontzeggen.

2.7 Voor het zelfstandig bezoeken van evenementen (zonder begeleiding van een meerderjarige) hanteert Breepark een minimum adviesleeftijd van 16 jaar. Bij nachtevenementen hebben bezoekers onder de 18 jaar geen toegang.

2.8 De wettelijke leeftijd voor consumptie van alcohol is minimaal 18 jaar . In geval van twijfel mogen door Breepark aangewezen personen verzoeken om een geldig legitimatiebewijs te tonen. Indien een bezoeker dit weigert, kan de door Breepark aangewezen bevoegde persoon besluiten de gevraagde alcoholische consumptie(s) niet te verstrekken.

3.1 Het is bezoekers van Breepark niet toegestaan het volgende mee te nemen:

 • Eigen etenswaren en drinken;
 • Gevaarlijke voorwerpen zoals wapens, flessen, blikjes, glaswerk, paraplu’s met scherpe punten etc.
 • Verboden en verdovende middelen waaronder (soft-/hard-)drugs en alcohol;
 • Giftige, licht brandbare of licht explosieve materialen (ook deodorant) en vuurwerk;
 • Skeelers, steps, fietsen, skates, skateboards, etc. (in het indoorgedeelte);
 • Professionele foto-, video- en audio-opnameapparatuur;
 • Overige zaken welke naar het uitsluitende oordeel van door Breepark aangewezen personen een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, veiligheid en openbare orde.

3.1.1 In beslag genomen voorwerpen/goederen worden voor eigen risico en op kosten van de eigenaar opgeslagen tot na afloop van het bezoek aan Breepark tenzij de organisator van een evenement een ander beleid hanteert of tenzij sprake is van wettelijk verboden voorwerpen/goederen. In dat laatste geval kan overdracht aan de politie plaatsvinden.

4.1 Door Breepark aangewezen bevoegde personen zijn te allen tijde bevoegd om bezoekers die zich niet aan deze huisregels houden danwel zich op enig anderlei wijze storende en/of hinderlijk gedragen de toegang te weigeren of van het Breeparkterrein te verwijderen.

4.2 In de volgende gevallen staat het door Breepark aangewezen bevoegde personen vrij om bezoekers de toegang tot Breepark en/of benoemde ruimten ontzeggen (en indien noodzakelijk aan de politie over te dragen):

  • Indien sprake is van bezit van drugs of andere verboden verdovende middelen;
  • Wanneer sprake is van het bezit van vuur- of steekwapens, of andersoortige zaken die als wapen gebruikt of aangeduid kunnen worden;
  • Indien een bezoeker in kennelijke staat van dronkenschap verkeert;
  • Ingeval in welke vorm dan ook aan andere personen en/of de omgeving overlast wordt veroorzaakt;
  • Indien tijdens een evenement aanwijzingen van de organisatie, beveiliging, medisch team of andere betrokken partijen niet op worden gevolgd;
  • Wanneer een bezoeker ongewenste intimiteiten, hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag vertoont.

4.3 Geconstateerde strafbare feiten worden altijd direct bij de politie gemeld. De door de directie van Breepark aangewezen personen zijn bevoegd om in dergelijke gevallen een aanhouding te verrichten en de betreffende bezoekers over te dragen aan de politie.

4.4 Ingeval van een schending van hetgeen is neergelegd in dit artikel, is de betreffende bezoeker aan Breepark een direct opeisbare boete van € 250,- verschuldigd per overtreding, waarbij Breepark het recht behoudt op verkrijging van volledige schadevergoeding. Daarnaast kan aan deze bezoeker(s) een toegangsverbod voor bepaalde duur worden opgelegd.

5.1 Bezoekers dienen hun auto uitsluitend in de daartoe bestemde parkeervakken of op de daartoe aangewezen parkeerplaatsen te parkeren. Indien hieraan niet wordt voldaan, riskeren bezoekers verwijdering van hun auto van het Breeparkterrein. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor eigen rekening van de bezoeker en zullen dan ook op hem verhaald worden.

5.2 Het gebruik van de aangewezen parkeerplaats is op eigen risico. Breepark aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei (gevolg)schade aan voertuigen uit welke hoofde dan ook.

6.1 Breepark is in beginsel toegankelijk voor dieren. De eigenaar van het betreffende dier dient zich ervan te vergewissen dat er sprake is van een semi openbaar terrein; dit brengt te allen tijde met zich dat dieren aangelijnd dienen te zijn en dat mogelijke uitwerpselen van de dieren door de eigenaar direct opgeruimd dienen te worden.

6.2 Het is verboden om dieren mee te nemen in het multifunctionele gebouw inclusief de diverse horeca- en entertainmentgelegenheden, tenzij er sprake is van een hulp- of geleidehond.

6.3 De eigenaar van het dier is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van het dier. Eventuele (gevolg)schade aan eigendommen van Breepark en/of derden komt dan ook voor rekening van de eigenaar van het dier dat schade heeft toegebracht.

7.1 Zonder schriftelijke toestemming van de directie van Breepark goederen en diensten te koop aan te bieden op het gehele Breeparkterrein (zowel in- als outdoor) zoals bijvoorbeeld toegangsbewijzen, dranken, etenswaren en merchandising. Daarnaast is het ook verboden om folders, flyers en andere reclame-uitingen te verspreiden in en op het terrein van Breepark en de directe omgeving daarvan. Het maken van reclame is, tenzij anders schriftelijk afgesproken, uitsluitend voorbehouden aan Breepark.

7.2 Opzettelijk schade toe te brengen aan goederen en/of personen of zich zodanig (hinderlijk) te gedragen dat dergelijke schade dreigt. Zo is het onder andere verboden om op stoelen te staan, bouwwerken of podia te beklimmen, te stagediven, te crowdsurfen en/of te gooien met voorwerpen en vloeistoffen. Voorts is het verboden je op een dusdanige wijze te gedragen welke naar het uitsluitende oordeel van de directie van Breepark tot een verstoring van de orde kan leiden.

7.3 Afval (waaronder dat van genuttigde dranken of etenswaren), al dan niet tijdens een evenement, anders dan in de daartoe bestemde en aanwezige afvalbakken te deponeren.

7.4 (Nood)uitgangen, trappen of brandblussers te blokkeren.

7.5 Indien bezoeker in strijd handelt met dit artikel, verbeurt bezoeker een direct opeisbare boete van € 1.000,-per overtreding. Dit laat onverlet de bevoegdheid van Breepark om de volledige (gevolg)schade die zij dientengevolge lijdt op de bezoeker te verhalen.

8.1 Tenzij de organisator van een evenement of de directie van Breepark hiervoor toestemming heeft gegeven, is het nadrukkelijk verboden om professionele film- en fotoapparatuur mee te nemen naar Breepark (zowel in -als outdoor). Hieronder wordt verstaan: alle fotoapparatuur groter dan pocketformaat en/of voorzien van verwisselbare lenzen.

8.2 Het maken van foto- video- of geluidsopnamen is verboden voor enig ander doel dan voor gebruik in de privésfeer, tenzij hiervoor door de directie van Breepark of door de organisator van het evenement expliciet toestemming is gegeven.

8.3 Het gebruik van een selfiestick is verboden.

8.4 Breepark en organisatoren van evenementen zijn gerechtigd om bezoekers te registreren op beeld- en/of geluidsdragers. Deze opnamen kunnen door Breepark en de organisatoren voor eigen of promotionele doeleinden worden gebruikt zonder dat zij hiertoe verdere toestemming of vergoeding (in de vorm van geld of anderszins) verschuldigd zijn. Naast het gebruik voor promotionele doeleinden is ter borging van de veiligheid camerabewaking op de openbare plekken van het terrein (zowel in- als outdoor) aanwezig.

9.1 Het gebruik van en de handel in soft- en harddrugs is ten strengste verboden.

9.2 Roken, incl. E-smoking, is niet toegestaan in het Breeparkcomplex (indoor).

9.3 Het is bezoekers onder de 18 jaar niet toegestaan alcohol te kopen en/of te consumeren op het Breeparkterrein (zowel in- als outdoor).

9.4 Het is bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om aan bezoekers onder de 18 jaar alcohol te verkopen/verstrekken. Bezoekers tussen de 18 – 25 jaar zijn verplicht een stempel te halen bij de daartoe aangewezen medewerkers van Breepark. Die stempel krijgen ze op vertoon van een geldig ID-bewijs. Deze stempel dient getoond te worden indien het barpersoneel daarom vraagt.

10.1 Breepark hanteert 24-uurs camerabewaking en zal indien noodzakelijk beelden/opnamen aan derden, waaronder justitie, ter beschikking stellen.

10.2 Bezoekers die zich op het terrein van Breepark bevinden, dienen zich op de hoogte te stellen van vluchtwegen die bij een calamiteit gebruikt dienen te worden.
10.3 Indien hiertoe een noodzaak bestaat, is Breepark gerechtigd het gehele terrein te ontruimen. Bezoekers dienen hieraan hun volledige medewerking te verlenen en in dat kader door daartoe bevoegde personen gegeven aanwijzingen op te volgen.

10.4 Breepark verwerkt persoonsgegevens waaronder camerabeelden van haar bezoekers in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor het van toepassing zijnde Privacyverklaring wordt verwezen naar www.breepark.nl/privacyverklaring.

11.1 Het bezoeken van Breepark geschiedt geheel op eigen risico. Breepark aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei (gevolg)schade, uit welke hoofde dan ook. Breepark is ook niet verantwoordelijk wanneer de organisator besluit dat een evenement niet doorgaat, of wanneer deze door overmacht niet in staat is om een evenement doorgang te laten vinden.

11.2 De betreffende organisatie en Breepark kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk of geestelijk letsel, waaronder eventuele gehoorbeschadiging als gevolg van een bezoek aan Breepark. Beide partijen zullen zich wel inspannen om dit type schade zoveel en goed als mogelijk te voorkomen.

12.1 Breepark is gelegen in een landelijke omgeving. Dat vraagt om – wellicht nog meer dan op andere locaties – een respectvolle omgang met deze omgeving: de natuur, de bewoners en de aanwezige bedrijven op het bedrijventerrein. Daarom zal er onder andere scherp op gelet worden dat bezoekers:

 • Niet wild parkeren maar gebruikmaken van de daartoe aangewezen parkeermogelijkheden.
 • Niet wildplassen maar gebruikmaken van de aanwezige sanitaire mogelijkheden.
 • De eigendommen en nachtrust van de buurtbewoners respecteren.
 • Geen zwerfvuil in en rond Breepark achterlaten maar afval deponeren in de daartoe op en rond het terrein van Breepark aanwezige afvalbakken.

12.2 Mochten er, ondanks deze huisregels, alsnog situaties zijn waarin deze regels niet voorzien, dan zal de organisatie van het evenement, in samenspraak met de directie van Breepark beslissen over mogelijke en/of noodzakelijke gepaste maatregelen.

13.1 Breepark kan deze huisregels te allen tijde wijzigen. De gewijzigde regels worden onmiddellijk na wijziging van kracht, waarbij de gewijzigde versie kenbaar gemaakt zal worden en terug te vinden is via www.breepark.nl/huisregels.

A few rules

During your visit to Breepark, you are obliged to follow these undermentioned house rules. We strive to make Breepark as fun and safe as possible for our visitors. Breepark reserves the right to change or amend these house rules at its own discretion. You will find the most recent version of the house rules on this page.

1.1 These house rules and code of conduct (hereinafter: the ‘house rules’) were drawn up by Breepark Complex B.V.  (hereinafter: “Breepark”). The house rules apply to everyone entering the publicly-accessible areas of the Breepark premises, which include but are not limited to the parking lots, the natural reserve, the event hall, and the multifunctional building with all its rooms and spaces (hereinafter: ‘Breepark Indoor’).

1.2 The house rules therefore do not automatically apply to premises that are leased by third parties, i.e., Happy Italy, Restaurant Vandaag, and the Vier Hoog Breda entertainment centre. These parties have their own house rules that are applicable at their premises.

1.3 Visitors are at all times required to follow the instructions provided by Breepark employees and/or any other persons authorised by the Breepark management. The following rules describe transgressive behaviour and situations, and there may be circumstances that are not covered by these regulations. The power to take final decisions on possible and/or necessary steps falls to Breepark employees and/or other persons authorised by Breepark.

2.1 All visitors to Breepark must be able to produce valid identification papers: passport, driver’s licence, or ID card.

2.2 In general, Breepark is open to all. In case of certain events, however, visitors may be required to hold a valid admission ticket. Any person not in possession of such a valid admission ticket can be denied access to the premises by Breepark Complex B.V. employees and/or other persons authorised by Breepark. During these events visitors will be refrained from gaining access to private/non-public areas of Breepark Indoor without express permission from Breepark Complex B.V. employees or other persons authorised by Breepark.

2.3 Breepark Complex B.V. employees and/or other persons authorised by Breepark are free to decide to search or check visitors. They are authorised to check all items visitors carry with them.

2.4 If deemed necessary, employees/authorised persons can decide to superficially physically inspect (“frisk”) clothes, pockets, and shoes to ascertain whether visitors are carrying dangerous or illegal substances and/or items. Breepark Complex B.V. employees and/or other persons authorised by Breepark will always inform the visitor in question of the search that is about to be performed. Breepark Complex B.V. reserves the right to confiscate any dangerous or illegal substances and/or items.

2.5 If frisking is deemed necessary, visitors can always request that this procedure be performed by a member of the same sex.

2.6 Visitors who refuse to cooperate in a search can be denied access to the Breepark premises.

2.7 Breepark Complex B.V. recommends that visitors younger than 16 years do not visit events unaccompanied. Visitors younger than 18 years are not allowed access to events held at night.

2.8 The legal drinking age in the Netherlands is 18. In case any doubt, Breepark Complex B.V. employees and/or other persons authorised by Breepark can ask a visitor for ID. Visitors who refuse to show a legal form of ID risk not getting alcoholic consumptions.

3.1 Bringing the following substances and/or items onto Breepark is strictly prohibited:

 • Own food and beverages (including alcoholic beverages) (only indoor);
 • Firearms, knives, or other items that can be considered or used as a weapon;
 • Soft drugs and hard drugs;
 • Toxic or poisonous substances, flammable materials and explosives;
 • Scooters, bikes, roller skates, and skateboards (only indoor);
 • Professional photo-, audio,- and audio devices;
 • Other substances or items that could, in the opinion of the by Breepark authorized persons, potentially pose a hazard to health, safety, and public order.

3.2 Items that are levied an attachment are returned to the visitor after the event. Breepark and or the organiser are in no way liable for the damage or the loss of these items. In case the items are legally forbidden, they will not be given back to the visitor but they will be handed over to the police.

4.1 Breepark, its employees and/or other persons authorised by Breepark can deny access to visitors or, if necessary, hand visitors over to the proper authorities if these visitors act in any way that is potentially hazardous to health, safety, and public order in the Breepark area (in- and outdoor).

4.2 Breepark, its employees and/or other persons authorised by Breepark can deny access to visitors or, if necessary, hand visitors over to the proper authorities if these visitors:

 • Carry soft drugs and/or hard drugs or other controlled substances;
 • Carry firearms, knives, or other items that can be considered or used as a weapon;
 • Are clearly inebriated;
 • Cause a nuisance or disturbance to other people and/or the surroundings in any way;
 • Do not follow up the instructions from the organisation, security, medical staff or other  authorized persons

4.3 Crimes and other punishable offences are immediately reported to the police, who can decide to arrest the visitor in question.

4.4 Any visitor committing a punishable offense will forfeit an immediately payable fine of € 250.00. Breepark Complex B.V. furthermore reserves the right to claim compensation payments for any damages. The visitor can also be refused access to Breepark for a (in)definite period of time.

5.1 Unless instructed otherwise by traffic management and/or traffic signs, vehicles may only be parked in the designated parking spaces. Failure to observe this rule can lead to the vehicle being towed, with all associated costs falling to the owner of the vehicle.

5.2 Parking vehicles is at the owner’s own risk. Breepark Complex B.V. cannot be held liable for any kind of damage to or the theft of vehicles.

6.1 Breepark wants to be a place for pets as well, but owners must be aware that Breepark is a semi-public space. This means that all animals must be on a leash and all animal faeces must be removed by the owner at once.

 

6.2 It is not permitted to bring pets into the multifunctional building; this prohibition also includes the restaurants and other catering companies in this building. This rule does not apply to help- and guide dogs.

6.3 The pet’s owner is at all times responsible en liable for the behaviour of its pet. All possible damages caused by the pet are on behalf of the owner of the pet that caused the damage(s).

7.1 Without prior written consent from the Breepark management Visitors are not permitted to sell goods or services in Breepark. This for example pertains to, but is not limited to, admission tickets, food and beverages, and merchandise. Visitors are also not permitted to hand out flyers, leaflets, or other advertising in Breepark without prior written permission from the Breepark management.

 

7.2 It is not permitted to intentionally cause any damage to goods and/or persons and to behave in a way that increases the chance of any damage. For example it is not allowed to stand on chairs, to climb on buildings and/or stages, to stagedive, to crowdsurf and to throw with objects and/or liquids. In general all sorts of behaviour causing disturbance is strictly prohibited.

7.3 All rubbish must be disposed of in the appropriate bins and containers.

7.4. Emergency exits, stairs and fire extinguishers need to be fully accessible at all times. Every form of blocking is strictly forbidden.

7.5 Failure to observe this rule can lead to denial of access to Breepark. Any act contrary to the obligations in this article immediately lead to the mandatory payment of a € 1.000,- fine per infringement. At all times Breepark also has the right to claim all damages caused by the visitor on the visitor who caused the damage.

8.1 Without prior written permission from Breepark Complex B.V. and/or the event organiser (if applicable), visitors are not permitted to make professional photographs, video recordings and/or sound recordings.

8.2 Without prior written permission from Breepark and/or the event organiser making photographs, video recordings and/ or sound recordings at all times is not permitted unless its for private use.

8.3 Using a selfie stick during events is not permitted.

8.4 Breepark and event organisers are entitled to make image and/or sound recordings of visitors. Both Breepark and the event organisers will be allowed to use such recordings without asking permission or owing any compensation.

There are also security cameras in Breepark and Breepark Indoor. Visiting Breepark includes implied consent to such recordings.

9.1 Carrying, dealing, and/or using controlled substances is not allowed, whether these are soft or hard drugs.

9.2 Smoking (this also includes the usage of an E-smoker) is not allowed in Breepark Indoor.

9.3 Visitors younger than 18 years are not permitted to buy or consume alcoholic beverages at Breepark.

9.4 Visitors are not allowed to offer, sell, and/or give alcoholic beverages to visitors younger than 18 years. Visitors in the age of 18-25 are obligated to get a stamp to show they are allowed to buy alcoholic drinks. These stamps are provided by the authorised Breepark staff members and will be given after showing a valid identification.

At all times visitors shall provide identification upon request from a Breepark Complex B.V. employee and/or other person authorised by Breepark.

10.1 To guarantee the safety on the Breepark premises (in- and outdoor) there is 24/7 camera surveillance. In case of incidents or accidents, such recordings can be disclosed to third parties. Breepark will furthermore be entitled to use such recordings without asking permission or owing any compensation to guarantee the safety in the Breepark area (in- and outdoor).

10.2 Visitors shall familiarise themselves with the emergency exits and escape routes.

10.3 Breepark Complex B.V. is legally authorised to order an evacuation of the premises if this is deemed necessary. Visitors at al times are obligated to cooperate and to follow the instructions of the authorised persons.

10.4 When processing personal information, Breepark. always observes the stipulations of the General Data Protection Regulation. The applicable Privacy Declaration can be consulted via the following link: breepark.nl/privacyverklaring.

11.1 People visit Breepark at their own risk. Breepark cannot be held liable for any kind or degree of damage or injury. Breepark also cannot be held liable if an external organiser decides to cancel an event, nor can Breepark be held liable if force majeure – such as severe weather conditions – means that an event has to be cancelled.

11.2 Breepark and parties organising events in Breepark cannot be held liable for any physical or mental injuries incurred because of a visit to Breepark, including hearing damage. However, all parties do commit to preventing such damage as much as possible.

12.1 Breepark is located in a rural area. Therefor we ask all visitors to treat the Breepark surroundings with respect: please mind nature and the environment, the neighbours, and the companies operating at the nearby business park. Breepark strictly checks the area on the following situations:

 • Parking in the intended for that purpose parking lots. It is not allowed to park in any other place;
 • Using the sanitary facilities that are located on several places in the Breepark area. Urinating in other places is strictly forbidden;
 • The properties and night’s rest of the local residents needs to be fully respected;
 • All rubbish must be disposed of in the appropriate bins and containers;

12.2 In case of a situation which is not named in these House Rules Breepark and/or the organising party is/are allowed to take all appropriate measures to minimize the (chance on) damage and guarantee the safety in the in- and outdoor area.

Breepark reserves the right to change or amend these house rules at its own discretion. The changed or amended house rules will come into effect immediately.

Heb je nog vragen over de huisregels? Neem even contact met ons op.

If you have any questions about our house rules, please don’t hesitate to contact us.

Contact