Door het kopen van een toegangsbewijs en/of het betreden van het evenemententerrein gaat de bezoeker akkoord met onderstaande huisregels. Deze regels gelden zowel op het evenemententerrein als in de directe omgeving. Breepark behoudt zich het recht om deze huisregels te herzien. Op deze huisregels zijn de algemene voorwaarden toegangsbewijzen van Breepark van toepassing. De naleving van deze huis- en fatsoenregels wordt gecontroleerd door de evenementenbeveiliging en organisatie. Overtreding van de huisregels kan leiden tot de ontzegging van toegang tot het evenemententerrein zonder restitutie.

By purchasing a ticket and/or entering the event grounds, the visitor agrees to the following house rules. These rules apply both on the event grounds and in the immediate surroundings. Breepark reserves the right to revise these house rules. These house rules are subject to Breepark’s general terms and conditions of admission tickets. Compliance with these house and decency rules will be monitored by event security and organization. Violation of the house rules may result in denial of access to the event grounds without refund.

De huisregels van Reflex

1.1 Eigen risico/aansprakelijkheid

Het betreden van de locatie waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de bezoeker voor eigen risico, in die zin dat Breepark geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.

 

1.2 Toegangsbewijs en toegang

Toegang tot het evenemententerrein wordt enkel verleend op vertoon van een geldig toegangsbewijs en een geldig legitimatiebewijs (geldig rijbewijs, paspoort of identiteitskaart).

 

1.3 Minimumleeftijd

De minimum leeftijd voor Reflex Latin Edition is 18 jaar. De bezoeker is te allen tijde verplicht zich te legitimeren.

 

1.4 Legitimatieplicht

Gedurende het gehele evenement geldt op het volledige evenemententerrein een legitimatieplicht, net als in de rest van Nederland. De volgende legitimatiebewijzen zijn geldig: rijbewijs, paspoort en identiteitskaart.

 

1.5 Roken

Roken, inclusief E-smoking is niet toegestaan in het Breeparkcomplex. Dit is enkel toegestaan in de open lucht op de daarvoor aangewezen rokers area. De bijbehorende vloeistof mag alleen mee naar binnen wanneer de verpakking nieuw en nog geseald is (maximaal 1 per bezoeker). Het roken van een e-sigaret is, net als de gewone sigaret, alleen toegestaan op locaties die niet overdekt zijn.

 

 

1.6 Cameratoezicht

Ten behoeve van de veiligheid van bezoekers en personeel vindt er op en rondom het evenemententerrein cameratoezicht plaats. Breepark hanteert 24-uurs camerabewaking en zal indien noodzakelijk beelden/opnamen aan derden, waaronder justitie, ter beschikking stellen.

 

1.7 Onbehoorlijk gedrag

De organisatie streeft ernaar het evenement tot een prettige en veilige verblijfplaats te maken voor alle bezoekers. Discriminatie, intimidatie, vernieling, uitlokking, agressie, het veroorzaken van overlast of geweld in welke vorm dan ook wordt niet getolereerd en kan verwijdering van het evenemententerrein zonder restitutie en/of een overdracht aan de politie tot gevolg hebben. Crowdsurfen, graffiti, open vuur en het beklimmen van (tijdelijke) constructies is verboden.

 

1.8 Handel

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie goederen te verhandelen, te flyeren en/of monsters uit te delen op het festivalterrein, de campings en de parkeerterreinen. Dergelijke activiteiten in openbaar gebied zonder vergunning zijn bij wet verboden.

 

1.9 (Toegangs-) controle en visitatie

Bij de toegang tot het evenemententerrein kunnen persoonlijke eigendommen waaronder tassen worden onderzocht op verboden voorwerpen. Ook controleert de security de bezoekers d.m.v. volledige fouillering van kleding, zakken, tassen en/of schoenen. Bij weigering van (één van) bovenstaande controles kan de bezoeker toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd zonder restitutie.

 

1.10 Verboden voorwerpen

Indien er bij de toegangscontrole niet toegestane voorwerpen worden aangetroffen dient de bezoeker deze zelf buiten het evenemententerrein op te slaan of er afstand van te doen op de daarvoor aangewezen plek (inbeslagname). De organisatie faciliteert geen inbewaringname waar voorwerpen tijdelijk kunnen worden opgeslagen. Bij wettelijke verboden voorwerpen zal de politie geïnformeerd worden. In beslag genomen of weggegooide voorwerpen worden niet aan de bezoeker geretourneerd.

2.1 Parkeerterreinen

Het parkeerterrein wordt niet bewaakt. Het parkeren is derhalve op eigen risico, en de organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing van of schade aan het voertuig (of de inhoud daarvan). De organisatie behoudt zich het recht voor om cameratoezicht te houden. Dit toezicht vindt plaats met inachtneming van de bepalingen in de wet bescherming persoonsgegevens.

 

2.2 Voertuigen

De organisatie behoudt zich het recht voor om bepaalde voertuigen te weigeren indien zij vermoedt dat een voertuig ontplofbare of andere gevaarlijke stoffen vervoert of in het geval dat de organisatie van oordeel is dat het voertuig, gelet op de omvang en/of zwaarte, dan wel door de zaken die daarmee worden vervoerd, aan de omgeving schade kan toebrengen.

 

2.3 Wetten

Op het parkeerterrein geldt de wegenverkeerswet en het reglement verkeersregels en verkeerstekens. Bestuurders van voertuigen en overige personen die zich op het parkeerterrein bevinden (hierna: parkeerders) dienen de aanwijzingen van de organisatie op te volgen en zich zo te gedragen dat dit geen hinder veroorzaakt voor anderen en/of de veiligheid niet in gevaar komt. Verder dienen parkeerders zich te gedragen conform de bepalingen van de wegenverkeerswet, de nadere regels krachtens deze wet gesteld en het reglement verkeersregels en verkeerstekens. Bij niet-nakoming daarvan is de parkeerder aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

3.1 Onderstaande voorwerpen zijn op het festivalterrein verboden

Drank, bidons of vergelijkbare harde plastic flessen, eten, drugs en overige geestverruimende middelen, (lach)gaspatronen, spuitbussen, navulling voor e-sigaretten, voetbalshirts, club gerelateerde uitingen, provocerende of gezicht bedekkende kleding, spandoeken, kartonnen/papieren borden met opschrift, vlaggen of vlaggenstokken, paraplu’s. Selfiesticks, laptops, tablets, camera’s, film-, geluids- of andere opnameapparatuur en GoPro’s of vergelijkbaar (enkel compact camera’s zonder afneembare lens worden toegelaten). Wapens, kettingen (m.u.v. kettingen aan broeken en sieraden) of andere voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt of de orde kunnen verstoren. Glow, portofoons, laserpennen en ander licht met gebundelde straal, giftige, brandbare of explosieve materialen, vuurwerk, flares. (Huis)dieren (m.u.v. hulphonden), wandelstokken (m.u.v. medische krukken), skates, fietsen, steps, skateboard, naalden. Onbemande luchtvaartuigen (z.g. UAV of Drones) en overige gevaarlijke voorwerpen.

4.1 De volgende voorwerpen mogen alleen op vertoon van een medicijnpaspoort naar binnen: zware medicijnen, eten en vloeistoffen die noodzakelijk zijn i.v.m. allergie of ziekte mogen i.c.m. een medicijnpaspoort (kosteloos verkrijgbaar bij iedere apotheek, houd rekening met een aanvraagtijd van ca. 3 weken) meen naar binnen.

4.2 In het geval dat naar oordeel van de organisator bepaalde zaken een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, veiligheid en/of openbare orde kunnen deze zaken door de organisator worden geweigerd. Daarnaast is het de organisator toegestaan om, indien nodig, aanvullende maatregelen te treffen.

5.1 Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen dient u bij de organisatie in te leveren. Dit kan bij de lost & found bij de kassa’s.

6.1 Deurbeleid

Het evenement duurt van 20:00 tot 02:00. De deuren zullen opengaan om 20:00 en sluiten om 23:00, na 23:00 is het niet meer mogelijk om het evenement te betreden. Tussentijds is het niet mogelijk om het evenement te verlaten, als je dit toch doet zal er geen nieuwe entree verleend worden.

7.1 Tassenverbod

Op het evenemententerrein geldt een tassenverbod. Enkel tassen met een formaat van maximaal A4 x maximaal 10cm dik of linnen tasjes bestaande uit 1 vak zijn uitgezonderd.

8.1 Fotografie / video- en audio-opnames

Het is niet toegestaan om zonder nadrukkelijke toestemming van de organisatie professionele film- en fotoapparatuur mee te nemen naar Reflex. Hieronder wordt verstaan alle fotoapparatuur groter dan pocketformaat en/of voorzien van verwisselbare lenzen. Het gebruik van selfiesticks en GoPro’s (of vergelijkbaar) is verboden.

8.2 Het maken van foto-video- of geluidsopname is verboden voor enig ander doel dan voor gebruik in de privésfeer, tenzij hiervoor door de organisatie van het evenement expliciet toestemming is gegeven.

8.3 Tijdens het evenement kunnen door de organisatie foto’s/video opnames worden gemaakt die voor promotionele doeleinden worden ingezet zonder dat hier enige vorm van compensatie tegenover staat.

Reflex's house rules

1.1 Own risk/liability

The visitor enters the location where the event takes place and attends the event at his/her own risk, in the sense that Breepark does not accept any liability for damage caused by said entry or attendance, such as hearing, vision and other physical impairments.

 

1.2 Ticket and access

Access to the event site will only be granted on presentation of a valid admission ticket and valid identification (valid driver’s license, passport or identity card).

 

1.3 Minimum age.

The minimum age for Reflex Latin Edition is 18 years. Visitors are required to provide identification at all times.

 

1.4 Obligation to provide proof of identity

Throughout the event, identification is required on the entire event site, as in the rest of the Netherlands. The following forms of identification are valid: driver’s license, passport and identity card.

 

1.5 Smoking

Smoking, including E-smoking is not allowed in the Breepark complex. This is only allowed outdoors in the designated smoking area. The accompanying liquid may only be brought inside when the packaging is new and still sealed (maximum 1 per visitor). Smoking an e-cigarette, like the regular cigarette, is allowed only in locations that are not covered.

 

 

1.6 Camera surveillance.

For the safety of visitors and staff, camera surveillance will take place on and around the event site. Breepark uses 24-hour camera surveillance and will make images/recordings available to third parties, including the judicial authorities, if necessary.

 

1.7 Inappropriate behaviour

The organization strives to make the event a pleasant and safe place to be for all visitors. Discrimination, intimidation, vandalism, incitement, aggression, causing a nuisance or violence in any form will not be tolerated and may result in removal from the event site without refund and/or a transfer to the police. Crowdsurfing, graffiti, open fire and climbing (temporary) structures is prohibited.

 

1.8 Trade

It is not allowed to trade goods, flyers and/or hand out samples on the festival grounds, campsites and parking lots without permission from the organization. Such activities in public area without a permit are prohibited by law.

 

1.9 (Entry) control and visitation.

When entering the event site, personal belongings including bags may be searched for prohibited items. Security also checks visitors by means of a full body search of clothing, bags and/or shoes. Upon refusal of any of the above checks, the visitor may be denied access to the event site without refund.

 

1.10 Forbidden items

If any prohibited items are found during the entry control, the visitor must store these themselves outside the event grounds or dispose of them at the designated place (confiscation). The organization does not facilitate confiscation where objects can be temporarily stored. The police will be notified in the case of legally prohibited items. Confiscated or discarded items will not be returned to the visitor.

2.1 Parking areas

The parking lot will not be guarded. Parking is therefore at your own risk, and the organization accepts no liability for loss of or damage to the vehicle (or its contents). The organization reserves the right to conduct camera surveillance. This surveillance will take place in compliance with the provisions of the Personal Data Protection Act.

 

2.2 Vehicles

The organization reserves the right to refuse certain vehicles if it suspects that a vehicle is carrying explosive or other dangerous substances or in the event that the organization considers that the vehicle, given its size and/or weight, or because of the items transported with it, may cause damage to the environment.

 

2.3 Laws

The Road Traffic Act and the Road Traffic and Traffic Signals Regulations apply to the parking lot. Drivers of vehicles and other persons present on the parking lot (hereinafter: parkers) must follow the instructions of the organization and behave in such a way that they do not cause any nuisance to others and/or do not endanger safety. Furthermore, parkers must behave in accordance with the provisions of the Road Traffic Act, the further rules under this Act and the Road Traffic and Traffic Signals Regulations. In the event of non-compliance, the parker shall be liable for the resulting damage.

3.1 The following items are prohibited on the festival grounds

Beverages, water bottles or similar hard plastic bottles, food, drugs and other mind-altering substances, (laughing) gas cartridges, aerosols, refills for e-cigarettes, soccer shirts, club-related displays, provocative or face-covering clothing, banners, cardboard/paper signs with inscriptions, flags or flagpoles, umbrellas. Selfie sticks, laptops, tablets, cameras, film, sound or other recording equipment and GoPro’s or similar (only compact cameras without a detachable lens will be allowed). Weapons, chains (except chains on pants and jewelry) or other items that could be used as weapons or disrupt order. Glow, walkie-talkies, laser pens and other lights with bundled beams, toxic, flammable or explosive materials, fireworks, flares. (Domestic) animals (except assistance dogs), canes (except medical crutches), skates, bicycles, scooters, skateboard, needles. Unmanned aerial vehicles (so-called UAV or Drones) and other dangerous objects.

4.1 The following items may only be entered on presentation of a medicine passport

Heavy medication, food and liquids that are necessary in case of allergy or illness in combination with a medicine passport (available free of charge at every pharmacy, please take into account an application time of approx. 3 weeks) are allowed inside.

In case in the opinion of the organizer certain items may pose a danger to health, safety and/or public order, these items may be refused by the organizer. In addition, if necessary, the organizer is permitted to take additional measures.

5.1 Found objects

Found items should be turned in to the organization. This can be done at the lost & found near the ticket booths.

6.1 Door Policy.

The event will last from 20:00 to 02:00. The doors will open at 20:00 and close at 23:00, after 23:00 it is not possible to enter the event. In the meantime it is not possible to leave the event, if you do so anyway no new entrance will be granted.

7.1 Bag ban

There is a bag ban on the event site. Only bags with a size of maximum A4 x maximum 10cm thick or linen bags consisting of 1 compartment are excepted.

8.1 Photography / video and audio recordings.

It is not permitted to bring professional film and photo equipment to Reflex without the express permission of the organization. This means all photographic equipment larger than pocket size and/or equipped with interchangeable lenses. The use of selfie sticks and GoPro’s (or similar) is prohibited.

8.2 The making of photo-video or sound recordings is prohibited for any purpose other than private use, unless explicitly authorized by the event organizer.

8.3 During the event, photographs/video recordings may be made by the organization for promotional purposes without any form of compensation.

Heb je nog vragen over de huisregels? Neem even contact met ons op.

If you have any questions about our house rules, please don’t hesitate to contact us.

Contact