Skip to content

Breepark

Breepark B.V.

De onderstaande disclaimer is opgesteld door Breepark B.V.

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website breepark.nl. Door deze website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Gebruik van de website

Breepark B.V. is de samensteller, onderhouder en eigenaar van breepark.nl. Breepark B.V. probeert te allen tijde om de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie te waarborgen. Wij kunnen echter geen garantie geven dat de informatie op deze website juiste en/of volledig is en/of blijft.

Breepark B.V. kan evenmin garanderen dat de website foutloos en/of onderbroken zal functioneren.

Alle informatie die terug te vinden is op de website breepark.nl is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Hieraan kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid

Breepark B.V. is niet aansprakelijkheid voor (gevolg)schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid, onjuistheid van de aangeboden informatie of schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Breepark.

De informatie op deze website is bovendien bedoeld om algemene informatie aan geïnteresseerden te verstrekken. Deze informatie kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging van professioneel advies.

Breepark garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Breepark aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor het onderscheppen of misbruiken van elektronische berichten door derden.

Links van en naar de website

Breepark B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar breepark.nl. Breepark B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s.

Eigendom

Breepark B.V. behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op deze website aangeboden informatie (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, grafisch materiaal en logo’s). Breepark is rechthebbende ten aanzien van alle op de website aangeboden informatie (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechter). Je mag deze content uitsluitend gebruiken om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Het is niet toegestaan informatie van breepark.nl voor andere doeleinden te gebruiken, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het kopiëren, downloaden, verspreiden, verveelvoudigen of op enigerlei wijze openbaar maken zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Breepark B.V, tenzij zulks dwingend rechtelijk is toegestaan. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Voor meer informatie over schriftelijke toestemming neem je per e-mail contact op met info@breepark.nl.

Toepasselijk recht

Op al hetgeen dat samenhangt met de inhoud van onze website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die hieruit voortvloeien zullen dan ook voorgelegd moeten worden aan de daartoe bevoegde gerechtelijke Nederlandse instantie.

Wijzigingen

Breepark B.V. behoudt zich het recht om te allen tijde zonder verdere hieraan voorafgaande aankondiging wijzigingen aan te brengen in de inhoud van en in deze disclaimer. Breepark B.V. adviseert je dan ook regelmatig deze website te checken. Hier vind je altijd de meest recente versie van deze disclaimer.

25-01-2022