Skip to content

Breepark

Algemene voorwaarden Breepark B.V.

Op alle rechtsverhoudingen tussen Breepark B.V. en haar partners zijn uitsluitend de door Breepark B.V. gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing.

1. Definities

Breepark: 

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Breepark Complex B.V. en alle andere aan Breepark Complex B.V.  gelieerde ondernemingen.

Leverancier:   

Iedere (rechts)persoon met wie Breepark een Overeenkomst sluit, danwel die een offerte aan Breepark uitbrengt of op een andere wijze in rechtsverhouding staat tot Breepark.

Offerte:  

Een schriftelijke aanbieding in de zin van het Burgerlijk Wetboek van Leverancier betreffende het leveren van een bepaalde Prestatie aan Breepark tegen een bepaalde vergoeding.

Overeenkomst: 

De schriftelijk overeengekomen afspraken tussen Breepark en Leverancier over de te leveren Prestatie waarvan deze Algemene voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken. Alle schriftelijk aanvullend door beide partijen getekende en derhalve geaccordeerde afspraken gaan onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.

Prestatie:     

De door de Leverancier te leveren zaken en gebruiksrechten op die betreffende zaken en/of door Leverancier ten behoeve van Breepark te leveren diensten en te verrichten werkzaamheden zoals neergelegd in de Overeenkomst.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die zijn gesloten tussen Breepark en Leverancier en derhalve op de door Leverancier aan Breepark te leveren Prestatie. De toepasselijkheid strekt zich tevens uit over alle andere (rechts)handelingen tussen Breepark en Leverancier waaronder mede wordt verstaan de precontractuele fase.

2.2 Toepasselijkheid van eventueel door Leverancier gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitgesloten.

2.3 Indien en voor zover één of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Breepark en Leverancier zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.4 In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze Algemene voorwaarden kan de wederpartij geen beroep doen op nietigheid en/of vernietiging van de gehele met Breepark gesloten Overeenkomst(en).

2.5 Afwijkingen op de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Wijzigingen

3.1 Een wijziging en/of aanpassing in de Overeenkomst is alleen geldig indien deze overeen is gekomen in een schriftelijk door beide partijen geaccordeerd document. Als hieraan wordt voldaan dan gaat de wijziging onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.

3.2 Indien en voor zover er wijzigingen/aanpassingen in de Overeenkomst en/of Algemene voorwaarden overeen worden gekomen, gelden deze alleen ten aanzien van de betreffende Overeenkomst.

4. Van offerte tot overeenkomst

4.1 De vraag van Breepark aan Leverancier tot het uitbrengen van een Offerte is geheel vrijblijvend en verbindt Breepark op geen enkele wijze tot het accepteren ervan.

4.2 De kosten gepaard gaande met het uitbrengen van de Offerte zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, voor eigen rekening van Leverancier.

4.3 De door Leverancier uitgebrachte offerte heeft een minimale geldigheid van 30 dagen. Deze termijn vangt aan op de dag van ontvangst van de Offerte. Gedurende deze periode kan Leverancier het aanbod betreffende de te leveren Prestatie niet eenzijdig wijzigen.

4.4 De Overeenkomst komt tot stand nadat Breepark een expliciete schriftelijke aanvaarding van de Offerte heeft gestuurd aan Leverancier. Aanvaarding kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden door (mede-) ondertekening van de Overeenkomst door een daartoe aangewezen bevoegde persoon van Breepark. Breepark kan aan de wederpartij het gebruik van bepaalde formulieren voorschrijven.

5. De prestatie

5.1 De door Leverancier te leveren Prestatie zal te allen tijde in overeenstemming zijn met hetgeen af is gesproken in de Overeenkomst. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten van belang:

  • Daar waar nodig zal afstemming met Breepark plaatsvinden onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van Leverancier;
  • Leverancier draagt in principe zelf zorg voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst. Alleen na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Breepark staat het Leverancier vrij om voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. Als contractspartij van Breepark blijft Leverancier verantwoordelijk en aansprakelijk voor het op een juiste wijze uitvoering geven aan de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst;
  • Indien Leverancier, na verkregen schriftelijke toestemming, ter uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt van derden, ligt het op haar eigen weg om deze te informeren over alle geldende afspraken.
  • Tenzij schriftelijk overeengekomen, draagt Leverancier zelf zorg voor de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde Vergunningen en/of andersoortige certificaten;
  • Leverancier draagt er zorg voor dat de Prestatie in alle opzichten voldoet aan de wettelijke vereisten en voorschriften.

5.2 De in de Overeenkomst opgenomen afleverings- en opleveringstijdstippen zijn bindend en fataal. In dit kader is Leverancier verplicht om Breepark onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot een vertraging in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst. Daarbij wordt ook een inschatting gemaakt van de invloed van de vertraging op de door Leverancier (op) te leveren Prestatie. In een dergelijke situatie is Leverancier gehouden om, voor eigen kosten, al het mogelijke in het werk te stellen om de verplichtingen toch op een deugdelijke manier na te komen, e.e.a. onverminderd de bevoegdheden tot ontbinding en het vorderen van schadevergoeding door Breepark.

5.3 Indien en voor zover de Prestatie te laat wordt (op)geleverd, staat het Breepark vrij om de Overeenkomst, zonder dat daar een voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling voor is vereist, buitengerechtelijk te ontbinden.

5.4 De in artikel 8.5. opgenomen boete, laat onverlet dat Breepark hiernaast ook de geleden schade voortvloeiende uit de niet-tijdige/correcte nakoming van de Overeenkomst kan vorderen.

6. De kwaliteit van de prestatie

6.1 Leverancier garandeert en staat ervoor in dat de geleverde Prestatie voldoet aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst. In dat licht is het haar verplichting ervoor zorg te dragen dat de geleverde Prestatie voldoet aan de geldende relevante wet- en regelgeving.

6.2 Indien bij de (op/af)levering blijkt dat de Prestatie geheel/gedeeltelijk niet de kwaliteit heeft die Breepark ervan mocht verwachten en derhalve in onvoldoende mate op een correcte wijze uitvoering is gegeven aan de Overeenkomst dan deelt Breepark dit zo spoedig mogelijk na constatering schriftelijk aan Leverancier mee. De geleverde Prestatie wordt alsdan niet aanvaardt.

6.3 Het staat Breepark vrij om de Prestatie van Leverancier te (laten) keuren. Leverancier verleent hieraan altijd medewerking. De met deze keuring gepaard kosten zijn voor rekening van Leverancier.

6.4 Mocht tijdens de keuring van de Prestatie blijken dat deze geheel of gedeeltelijk niet voldoet aan de Overeenkomst dan worden de hiermee gepaard gaande bevindingen schriftelijk met Leverancier gedeeld. De schriftelijke mededeling zal tevens een redelijke termijn bevatten waarbinnen Leverancier de geconstateerde gebreken dient te herstellen zodat Prestatie in overeenstemming met de Overeenkomst zal zijn. Indien de ernst van de geconstateerde gebreken dusdanig ernstig is dan een correcte nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst niet meer mogelijk is, dan verkeert Leverancier direct in verzuim en staat het Breepark vrij om de Overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden.

6.5 Het later ontdekken van gebreken in de Prestatie ontslaat Leverancier op geen enkele wijze van haar aansprakelijkheid dienaangaande. Wel dient Breepark de geconstateerde gebreken zo spoedig mogelijk na ontdekking schriftelijk melden bij Leverancier.

7. Overgang van eigendom en risico

7.1 Indien de te leveren Prestatie bestaat uit levering van goederen, gaat de eigendom hiervan over nadat levering plaats heeft gevonden. Echter, wanneer betaling eerder plaatsvindt, gaat de eigendom eerder over naar rato van deze betaling.

7.2 Leverancier draagt tot het moment van levering alle aansprakelijkheid en hiermee gepaard gaande de risico’s voor verlies en beschadiging voor de volgens de Prestatie te leveren goederen. Onder moment van levering wordt in dit kader verstaan de feitelijke aflevering van de afgesproken goederen op de in de Overeenkomst aangeduide tijd en plaats van bestemming waarbij op de afleverbon voor akkoord wordt getekend voor een geheel correcte aflevering door een daartoe bevoegd persoon van Breepark.

7.3 Voor wat betreft de goederen die bij aflevering direct worden afgekeurd, blijven alle risico’s bij Leverancier liggen.

8. Wanprestatie

8.1 Indien Leverancier danwel Breepark toerekenbaar tekort schiet in één of meerdere verplichtingen voortvloeiende uit de gesloten Overeenkomst en/of deze Algemene voorwaarden dan dient dit middels een aangetekende brief waarin duidelijk wordt gemeld op welke punten de wanprestatie betrekking heeft kenbaar te worden gemaakt aan de partij die in gebreke blijft. Tevens zal dit schrijven een redelijke termijn bevatten waarbinnen de gebreken op een deugdelijke wijze verholpen dienen te zijn.

8.2 Leverancier is jegens Breepark aansprakelijk voor die onderdelen van de te leveren Prestatie die door Leverancier ingeschakelde derden niet naar behoren zijn uitgevoerd,

8.3 Voorgaande verplichting tot het schriftelijk ingebreke stellen van Leverancier is niet nodig ingeval Leverancier direct in verzuim verkeert omdat de (fatale) termijn(en) voor het realiseren van de Prestatie zoals neergelegd in de Overeenkomst zijn verstreken zonder dat de Prestatie naar behoren is uitgevoerd.

8.4 Alle aan Breepark geoffreerde termijnen alsmede de in de met Breepark gesloten Overeenkomsten opgenomen termijnen zijn fatale termijnen, zodat Leverancier na het verstrijken van deze termijn van rechtswege in verzuim is en de wettelijke handelsrente gaat lopen. Iedere termijnoverschrijding geeft Breepark het recht te verklaren dat de overeenkomst is ontbonden en de verbintenis om te zetten in een verplichting tot schadevergoeding. Omzetting leidt tot de verplichting van de leverancier om Breepark volledig schadeloos te stellen.

8.5 In geval van overschrijding van een overeengekomen termijn is Leverancier een niet voor matiging vatbare direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van € 25,00, zegge vijfentwintig euro), onverminderd het recht van Breepark om nakoming te vorderen en/of de daadwerkelijke schade op Leverancier te verhalen.

8.6 Breepark is gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien Leverancier om wat voor reden dan ook in verzuim verkeert. De verklaring betreffende de ontbinding dient per aangetekende post aan Leverancier te worden gestuurd.

9. Overmacht

9.1 Onder overmacht dient te worden verstaan: alle situaties waarin een tekortkoming in de nakoming van een verplichting uit de Overeenkomst niet aan een partij toe te rekenen is. Dit omdat er sprake is van een omstandigheid die volgens de wet, rechtshandeling of verkeersopvatting niet voor rekening of risico komt van de partij die tot nakoming verplicht is.

9.2 Onder overmacht wordt uitdrukkelijk niet verstaan: gebrek aan personeel, ziekte van personeel, verlate aanlevering of ongeschiktheid van te leveren goederen, transportproblemen, stakingen, liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen aan de zijde van Leverancier en tekortschieten van door haar ingeschakelde derden.

9.3 Indien evident kan worden gesproken van een overmachtssituatie (niet toerekenbare tekortkoming), worden de wederzijdse verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtssituatie zonder dat één der partijen tot schadevergoeding ter zake gehouden is.

9.4 Partijen stellen elkaar zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week na het ontstaan ervan, schriftelijk op de hoogte van het bestaan van een overmachtssituatie. Indien de periode van een week verstreken is, komt de partij die er een beroep op wenst te doen, geen beroep op overmacht meer toe.

9.5 De partij die een beroep doet op overmacht, is verplicht alles in het werk te stellen om de oorzaak die aan de overmacht ten grondslag ligt zo snel mogelijk op te heffen danwel op te doen laten heffen.

9.6 In de volgende situaties kan de partij tegenover welke een beroep op overmacht wordt gedaan de Overeenkomst middels een aangetekende brief buitengerechtelijk ontbinden zonder gehoudenheid tot betaling van enige schadevergoeding:

9.7 Indien de andere partij door de overmacht definitief niet meer in staat is de overeengekomen Prestatie te leveren;

9.8 Indien vast komt te staan dat de overmachtssituatie langer dan twee weken zal (gaan) duren.

10. Ontbinding

10.1 In de situatie waarin Leverancier niet behoorlijk en/of niet tijdig voldoet aan de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst, is zij, zonder dat daar een schriftelijke ingebrekestelling aan vooraf behoeft te gaan, in gebreke en in verzuim. Breepark is alsdan gerechtigd:

  • De uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat nakoming voldoende zeker is gesteld;
  • De Overeenkomst buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
  • Haar betalingsverplichting op te schorten, e.e.a. zonder dat Breepark tot enige schadevergoeding gehouden is.
  • De verdere uitvoering van de Overeenkomst voor rekening en risico van Leverancier geheel of gedeeltelijk tegen een marktconform tarief door een derde over te laten nemen. Dit zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding van Breepark jegens Leverancier.

10.2 Indien Breepark tot één van de acties zoals genoemd in lid 1 van dit artikel overgaat, laat dit onverlet de overige rechten die Breepark aan de Overeenkomst kan ontlenen.

10.3 Mocht één van de situaties zoals opgenomen in lid 1 van dit artikel zich voordoen dan zijn alle vorderingen die Breepark op Leverancier heeft onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar. Leverancier is alsdan verplicht de reeds door Breepark betaalde koopsom onmiddellijk aan Breepark terug te betalen en, behalve de vertragingsrente, alle verdere schade aan Breepark te vergoeden, met name, maar niet uitsluitend, de kosten samenhangend met een dekkingskoop en winstderving.

10.4 In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, stillegging of liquidatie van de onderneming van Leverancier, zal de Overeenkomst tussen partijen van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Breepark binnen redelijke termijn aan Leverancier meedeelt dat zij nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst wenst.

11. Prijzen

11.1 Leverancier zal de overeengekomen Prestatie verrichten tegen de in de Overeenkomst opgenomen prijs in euro’s. Deze is bindend en exclusief BTW tenzij anders overeengekomen.

11.2 Alle aan Breepark geoffreerde en/of met Breepark overeengekomen prijzen gelden als vaste prijzen gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst. Meerprijzen, onder meer door prijsverhogingen, meerwerk en meerleveringen kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Breepark in rekening worden gebracht.

11.3 In geval van levering van goederen omvat de met Breepark overeengekomen koopprijs in ieder geval, maar niet uitsluitend de prijs van de zaken, verpakkingen en transport, bediening en gebruiksvoorschriften, reserveonderdelen, service- en garantiekosten inclusief voorrijkosten en indien noodzakelijk kosten voor montage en instructie.

11.4 Eventueel meerwerk zal, tenzij anders afgesproken, tegen hetzelfde tarief als afgesproken in de Overeenkomst worden verricht.

11.5 Leverancier is verplicht Breepark op de hoogte te stellen van (aanstaande) prijsverlagingen; ook voordat een overeenkomst tot stand is gekomen.

12. Facturering en betaling

12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zal Leverancier Breepark niet eerder factureren dan nadat Leverancier al zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst correct is nagekomen.

12.2 De door Leverancier in te dienen factuur dient ten minste te voldoen aan de wettelijke vereisten en daarnaast de volgende gegevens te bevatten: een inkoop opdrachtnummer, projectnummer, BTW nummer en de contactpersoon van Breepark. Breepark behoudt zich het recht voor om nadere voorwaarden te stellen aan de factuur. De factuur dient gericht te worden aan de Financiële Administratie van Breepark.

12.3 Voor elke geplaatste order ontvangt Breepark van Leverancier een afzonderlijke en gespecificeerde factuur waarop verleende kortingen uitdrukkelijk moeten zijn vermeld.

12.4 Deelfacturen en deelbetalingen zullen uitsluitend door Breepark voldaan worden indien hierover in de Overeenkomst afspraken zijn gemaakt.

12.5 Breepark zal binnen 60 dagen na de ontvangst van een geheel correcte factuur overgaan tot betaling. Er worden door Breepark geen andere kosten betaald dan die kosten die expliciet zijn opgenomen in de Overeenkomst.

12.6 Indien een factuur ter correctie terug dient te worden gezonden naar Leverancier, vangt de betalingstermijn aan op de datum van ontvangst van de aangepaste, juiste factuur.

12.7 Indien en voor zover de geleverde Prestatie niet voldoet aan de Overeenkomst, heeft Breepark de bevoegdheid de betaling van de factuur geheel of gedeeltelijk op te schorten.

12.8 Breepark is te allen tijde gerechtigd om bedragen die zij van Leverancier heeft te vorderen, te verrekenen met de aan Leverancier verschuldigde bedragen.

12.9 Betaling van de factuur door Breepark betekent op de geen enkele wijze dat afstand van enig recht wordt gedaan.

12.10 Overschrijding van de in lid 5 van dit artikel genoemde betalingstermijn op grond van (een vermoeden van) inhoudelijke onjuistheid van de factuur of in geval van ondeugdelijkheid van de gefactureerde Prestatie, geeft Leverancier niet het recht de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten danwel de Overeenkomst te beëindigen.

12.11 Leverancier is nimmer bevoegd over te gaan tot verrekening van aan Breepark verschuldigde bedragen met een beweerdelijke tegenvordering, noch tot opschorting van betaling hiervan danwel tot opschorting van door hem te verrichten Prestatie.

13. Rechten van intellectueel eigendom

13.1 Alle (aanspraken op) IE-rechten met betrekking tot enig resultaat voortvloeiende uit de door Leverancier voor Breepark verrichte Prestatie, berusten bij Breepark. Afwijking hiervan is alleen mogelijk indien partijen hieromtrent schriftelijk uitdrukkelijk andere afspraken hebben gemaakt.

13.2 Alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom die ontstaan tijdens de uitvoering van de Overeenkomst bij de Leverancier en/of door de Leverancier ingeschakelde derden, worden reeds bij het ontstaan geacht te zijn overgedragen aan Breepark. De overeenkomst tussen Breepark en de leverancier geldt tevens als akte van overdracht van de conform dit artikel overgedragen rechten.

13.3 Mocht een overdracht van IE-rechten van Leverancier naar Breepark noodzakelijk zijn dan werkt Leverancier hier altijd kosteloos aan mee.

13.4 Leverancier doet afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten op de in het kader van de Overeenkomst tot stand gekomen werken in de zin van de Auteurswet.

13.5 Leverancier verleent, voorzover nodig, een exclusieve, onbeperkte en onherroepelijke licentie voor exploitatie (waaronder openbaarmaking, verwerking, aanpassing en verveelvoudiging) van de geleverde Prestatie. Voor zover Leverancier gebruik maakt van intellectuele eigendomsrechten van derden, garandeert zij dat deze rechten op gelijke wijze aan Breepark zullen worden overgedragen, zodat Breepark ook volledig vrij over deze rechten kan beschikken. Leverancier dient voorafgaande het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van derden toestemming voor dit gebruik van Breepark te krijgen. De eventuele kosten gepaard gaande met het verkrijgen en behouden van een licentie worden geacht in de overeengekomen prijs te zijn opgenomen.

13.6 Leverancier verklaart en staat ervoor in dat de geleverde Prestatie geen enkele inbreuk maakt op het IE van andere derde partijen. In dat kader vrijwaart Leverancier Breepark tegen alle aanspraken van derden voortvloeiende uit een (beweerde) inbreuk op enig IE-recht.

14. Aansprakelijkheid leverancier

14.1 Leverancier vrijwaart Breepark tegen alle aanspraken van derden terzake door deze derden geleden schade ten gevolge van de uitvoering van de Overeenkomst en voortvloeiende uit het gebruik en/of de toepassing van de geleverde Prestatie.

14.2 Indien en voor zover Breepark schade lijdt die toe te rekenen is aan Leverancier, dan is Leverancier aansprakelijk voor alle door Breepark in dat kader geleden (gevolg)schade.

15. Aansprakelijkheid Breepark

15.1 Behoudens opzet en/of grove schuld aan de zijde van Breepark is Breepark niet aansprakelijk voor enige schade die Leverancier, diens personeel of andere betrokken partijen lijden tijdens het uitvoeren van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

15.2 Indien aansprakelijkheid van Breepark vast komt te staan, dan geldt deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk niet voor door Leverancier geleden gevolgschade. Aansprakelijkheid beperkt zich verder tot het bedrag waarvoor Breepark tegen aansprakelijkheid verzekerd is.

16. Verzekering

16.1 Leverancier is verplicht zich voorafgaande, tijdens en tot drie jaar na de uitvoering van de Overeenkomst adequaat te verzekeren tegen aansprakelijkheid die hieruit kan voortvloeien.

16.2 Op eerste verzoek van Breepark overlegt Leverancier een polisvoorblad ter bewijs dat zij adequaat verzekerd is. Daarnaast dient op eerste verzoek van Breepark een bewijs van premiebetaling te worden verstrekt.

16.3 Leverancier zal het verzekerde bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de looptijd van de Overeenkomst niet ten nadele van Breepark wijzigen, tenzij hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vanuit Breepark is gegeven.

17. Eigendom Breepark

17.1 Alle modellen, mallen, patronen, werk- en bouwtekeningen, platen, films, tekeningen, foto’s, audiovisuele producties, stempels en/of andere beeld-, geluids- en informatiedragers (zoals USB-sticks, portable harddiscs) en/of andere hulpmiddelen en de daarop aanwezige gegevens door Breepark ter beschikking van de leverancier gesteld, blijven eigendom van Breepark dan wel blijft Breepark daarop rechthebbende. Door de leverancier voor en op aanwijzing van Breepark gemaakte of aangeschafte modellen, mallen, patronen, werk- en bouwtekeningen, platen, films, tekeningen, foto’s, audiovisuele producties, stempels en/of andere beeld-, geluids- en informatiedragers (zoals USB sticks, portable harddiscs) en/of andere hulpmiddelen en de daarop aanwezige gegevens worden eigendom van Breepark, of zullen op eerste verzoek van Breepark in eigendom worden overgedragen aan Breepark op de voor genoemde goederen geëigende wijze.

17.2 Leverancier zal de in het vorige lid genoemde hulpmiddelen en de daarop aanwezige gegevens in goede staat houden, tegen brand en diefstal verzekeren en verzekerd houden zo lang deze onder zijn toezicht zijn.

17.3 Leverancier zal deze hulpmiddelen en de daarop aanwezige gegevens op eerste aanvraag in goede staat aan Breepark ter beschikking stellen, zonder enig recht op teruggave geldend te kunnen maken.

17.4 Indien Leverancier de hulpmiddelen niet volledig of beschadigd aan Breepark teruggeeft, hetzij ten tijde van het overeengekomen leveringstijdstip, hetzij op enig ander tijdstip, is Leverancier jegens Breepark een schadevergoeding verschuldigd. Breepark is bevoegd deze schadevergoeding in mindering te brengen op de door haar te betalen som.

17.5 Het is Leverancier niet toegestaan de hulpmiddelen te gebruiken voor een ander doel dan het ter aflevering gereed maken van deze zaken, bestemd voor Breepark. Het is hem evenmin toegestaan deze hulpmiddelen ter beschikking van derden te stellen.

17. Eigendom Breepark

17.1 Alle modellen, mallen, patronen, werk- en bouwtekeningen, platen, films, tekeningen, foto’s, audiovisuele producties, stempels en/of andere beeld-, geluids- en informatiedragers (zoals USB-sticks, portable harddiscs) en/of andere hulpmiddelen en de daarop aanwezige gegevens door Breepark ter beschikking van de leverancier gesteld, blijven eigendom van Breepark dan wel blijft Breepark daarop rechthebbende. Door de leverancier voor en op aanwijzing van Breepark gemaakte of aangeschafte modellen, mallen, patronen, werk- en bouwtekeningen, platen, films, tekeningen, foto’s, audiovisuele producties, stempels en/of andere beeld-, geluids- en informatiedragers (zoals USB sticks, portable harddiscs) en/of andere hulpmiddelen en de daarop aanwezige gegevens worden eigendom van Breepark, of zullen op eerste verzoek van Breepark in eigendom worden overgedragen aan Breepark op de voor genoemde goederen geëigende wijze.

17.2 Leverancier zal de in het vorige lid genoemde hulpmiddelen en de daarop aanwezige gegevens in goede staat houden, tegen brand en diefstal verzekeren en verzekerd houden zo lang deze onder zijn toezicht zijn.

17.3 Leverancier zal deze hulpmiddelen en de daarop aanwezige gegevens op eerste aanvraag in goede staat aan Breepark ter beschikking stellen, zonder enig recht op teruggave geldend te kunnen maken.

17.4 Indien Leverancier de hulpmiddelen niet volledig of beschadigd aan Breepark teruggeeft, hetzij ten tijde van het overeengekomen leveringstijdstip, hetzij op enig ander tijdstip, is Leverancier jegens Breepark een schadevergoeding verschuldigd. Breepark is bevoegd deze schadevergoeding in mindering te brengen op de door haar te betalen som.

17.5 Het is Leverancier niet toegestaan de hulpmiddelen te gebruiken voor een ander doel dan het ter aflevering gereed maken van deze zaken, bestemd voor Breepark. Het is hem evenmin toegestaan deze hulpmiddelen ter beschikking van derden te stellen.

18. Geheimhouding

18.1 Leverancier is jegens Breepark verplicht tot geheimhouding met betrekking tot alle door Breepark ter beschikking gestelde hulpmiddelen en alle informatie in de meest ruime zin van het woord die haar door Breepark beschikbaar wordt gesteld of anderszins ter beschikking van Leverancier komt omtrent Breepark, onder meer, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot: overeenkomsten, (interne) bedrijfsgegevens, informatie over relaties van Breepark, organisatiestructuren, foto’s, schetsen, planningen, teksten, informatie met betrekking tot marketingactiviteiten en (potentiele) intellectuele eigendomsrechten.

18.2 Leverancier is derhalve ook tot geheimhouding verplicht aangaande alle met Breepark aangegane transacties en in het kader daarvan ontvangen informatie indien en voor zover daarover geen nadere overeenkomst is gesloten. Deze geheimhoudingsverplichting blijft van kracht, ook na de looptijd van de oorspronkelijke Overeenkomst met Leverancier. Tenzij met Leverancier uitdrukkelijk in de Overeenkomst anders is overeengekomen, betekent dit ook dat het Leverancier bijvoorbeeld niet is toegestaan om op enigerlei wijze te openbaren (bijvoorbeeld op haar websites) dat leverancier zaken aan Breepark geleverd of zal leveren.

18.3 Leverancier zorgt ervoor dat alle personeel en in te zetten hulppersonen bij het uitvoeren van de Overeenkomst de wettelijke regels met betrekking tot privacy en de bescherming ervan in acht nemen.

18.4 Ingeval van een overtreding van de in lid 1 t/m 3 van dit artikel neergelegde geheimhoudingsbepalingen verbeurt Leverancier een direct opeisbare boete van € 25.000,00 (zegge: vijfentwintig duizend euro) per gebeurtenis. Deze boete laat onverlet dat Breepark hiernaast ook de door haar geleden schade ten gevolge van de schending van de geheimhoudingsplicht door Leverancier op haar kan verhalen.

19. Beeld- en merkrechten

19.1 Breepark is exclusief gerechtigd tot de exploitatie van het (beeld)merk BREEPARK en DOEN, WAT JE LEUK VINDT (Benelux woord- en beeldmerken 1002435 en 1025186) en is exclusief rechthebbende met betrekking tot alle daarmee samenhangende en/of daarvan afgeleide illustraties, designs, merken, karakters en teksten.

19.2 Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke goedkeuring door Breepark, is het Leverancier niet toegestaan enig merk dat aan Breepark toebehoort te gebruiken. Ingeval van verkregen toestemming, zal Leverancier zich houden aan de voorwaarden die vanuit Breepark worden gesteld aan het gebruik van het (beeld)merk BREEPARK en DOEN, WAT JE LEUK VINDT. Breepark zal de Leverancier tijdig en schriftelijk van deze voorwaarden in kennis stellen.

19.3 Leverancier is uitdrukkelijk niet gerechtigd om de (beeld)merken BREEPARK en DOEN, WAT JE LEUK VINDT en eventuele daarvan afgeleide beeldmerken, artworks, designs, illustraties en logo’s te verminken c.q. te manipuleren of anderszins zo aan te passen dat hiermee afbreuk wordt gedaan aan het creatieve gedachtengoed of de goede reputatie van BREEPARK en DOEN, WAT JE LEUK VINDT.

20. Ontwikkeling en goedkeuring

20.1 Het artwork van de Prestatie, waaronder ook producten en/of marketingmaterialen, zal door Leverancier ontworpen worden binnen de richtlijnen van de door Breepark aangedragen Breepark brandguide. Indien het artwork van de Leverancier niet voldoet aan de eisen van Breepark is Breepark gerechtigd Leverancier te verplichten gebruik te maken van de afdeling brand, marketing en communicatie van Breepark. De kosten hiervoor zijn voor de Leverancier.

20.2 Andere mogelijkheid is dat het artwork van de Prestatie, waaronder ook producten en/of marketingmaterialen door de afdeling brand, marketing en communicatie van Breepark, specifiek ontworpen zal worden binnen de richtlijnen van de Breepark brandguide. Leverancier stelt alle technische tekeningen en (aflever) specificaties (waaronder, maar niet beperkt tot de vector-, Indesign-, Photoshop-, Illustrator-, 3D bestanden, kleurbestanden in CYMK- of Pantone) van het eindproduct van de Prestatie, waaronder ook producten en/of marketingmaterialen beschikbaar aan de afdeling brand, marketing en communicatie van Breepark. Leverancier voert tijdens het designproces regelmatig overleg en zorgt voor een goede informatievoorziening over en weer. De kosten voor het artwork van de Prestatie, waaronder ook producten en/of marketingmaterialen, zijn voor Leverancier. Deze kosten worden vooraf omschreven en begroot door de afdeling brand, marketing en communicatie van Breepark.

20.3 Leverancier verplicht zich om alle Prestaties, waaronder ook producten en marketingmaterialen die Leverancier in het kader van deze Overeenkomst ontwikkelt, ter goedkeuring aan Breepark voor te leggen, zowel in concept als de finale fase. Dit betekent onder andere dat Leverancier alle eerste concepten, kleurproeven, uiteindelijk artwork, prototypes, pre-productie monsters en uiteindelijke fabricagemonsters, reclamemateriaal, advertenties, POS-materiaal, flyers, etc. aan Breepark zal voorleggen.

20.4 Leverancier en Breepark voeren regelmatig overleg over nieuwe Prestaties, waaronder ook producten en/of marketingmaterialen en zorgen voor een goede informatievoorziening over en weer tijdens het goedkeuringstraject.

20.5 Breepark behoudt zich het recht voor om ter goedkeuring voorgelegde Prestaties, waaronder ook producten en marketing materialen redelijkerwijs te weigeren dan wel Leverancier aanwijzingen te geven om wijzigingen aan te brengen die Breepark noodzakelijk acht. Leverancier draagt er zorg voor dat de aanwijzingen van Breepark worden doorgevoerd en dat de gewijzigde Prestatie, waaronder ook producten en marketingmaterialen, zal worden voorgelegd aan Breepark voor nadere schriftelijke goedkeuring.

20.6 Indien Leverancier de productie van de Prestatie, waaronder ook producten en marketingmaterialen, start zonder schriftelijke voorafgaande goedkeuring van Breepark, heeft Breepark het recht de Prestatie, waaronder ook producten en/of marketingmaterialen, af te keuren en van Leverancier te eisen de productie te stoppen en de geproduceerde Prestatie, waaronder ook producten en/of marketingmaterialen, te vernietigen, zonder dat hiertoe enige schade verhaald kan worden op Breepark. Leverancier zal op eerste verzoek van Breepark voldoen aan een dergelijke door Breepark gestelde eis.

20.7 Leverancier zal geen Prestatie, waaronder ook producten en marketingmaterialen, uitleveren aan derden, voordat Breepark het schriftelijk goedgekeurd heeft.

20.8 Leverancier verbindt zich ertoe geen enkele Prestatie, waaronder ook producten of andere uitingen in combinatie met de merken BREEPARK en DOEN, WAT JE LEUK VINDT, in omloop te brengen zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van Breepark.

20.9 Indien Leverancier de merken BREEPARK en DOEN, WAT JE LEUK VINDT wil inzetten voor marketing in aankondigingen en/of tijdens events of andere promotie op welke manier dan ook, dient de Leverancier hiervoor de voorafgaande schriftelijke goedkeuring te verkrijgen van Breepark.

20.10 Alle persverklaringen en andere vormen van publiciteit en mededelingen betreffende de Overeenkomst dan wel kwesties die daaruit voortvloeien, alsmede de wijze van vrijgeven van deze mededelingen, behoeven de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Partijen, tenzij anders overeengekomen.

21. Boetebeding

21.1 De Prestatie, waaronder ook producten en/of marketingmaterialen, mag nimmer worden uitgeleverd, aan welke partij dan ook, voordat Breepark het schriftelijk heeft goedgekeurd. Bij overtreding van dit verbod door Leverancier of door partijen die door Leverancier zijn ingehuurd of door partijen die op enige manier gekoppeld kunnen worden aan de Leverancier verbeurt Breepark zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare boete ten gunste van Breepark van € 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro) voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Breepark tot het vorderen van volledige schadeloosstelling. Tevens zal Breepark gerechtigd zijn om de Overeenkomst per direct te ontbinden.

21.2 Tevens valt iedere overtreding van het bepaalde in artikel 19 en 20 van deze Algemene voorwaarden onder het boetebeding zoals in lid 1 van dit artikel is neergelegd.

22. Compliance

22.1 Leverancier (daaronder ook begrepen haar ondergeschikten evenals door haar ingeschakelde derden) garandeert dat de Prestatie niet wordt geproduceerd door enige vorm van kinderarbeid op grond van de verdragen 138 en 182 van de IAO. Tevens zal Leverancier zich houden aan de fundamentele arbeidsnormen van de IAO vastgelegd in de IAO verdragen 87, 98, 29, 105, 100 en 111.

22.2 Leverancier (daaronder ook begrepen haar ondergeschikten evenals door haar ingeschakelde derden) verplicht zich om overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving (inclusief zelfregulering) uitvoering te geven aan deze Overeenkomst.

22.3 Leverancier (daaronder ook begrepen haar ondergeschikten evenals door haar ingeschakelde derden) zal zich houden aan alle wettelijke gezondheids- en milieuvoorschriften. Uitganspunt bij het handelen zal zijn het zo min mogelijk belasten van het milieu door toepassing van duurzame producten, verpakkingen, grond- en hulpstoffen.

23. Slotbepalingen

23.1 Op deze Algemene voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

23.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

23.3 Mocht er een geschil ontstaan met betrekking tot de Offerte, Overeenkomst, deze Algemene voorwaarden of enig ander aspect hiermee samenhangend dan zal de rechtbank Zeeland-West-Brabant bevoegd zijn hiervan kennis te nemen.